Oplossingen voor overlast met transport in Nederland

Oplossingen voor overlast met transport in Nederland

mei 3, 2017 0 Door Joyce Bouwman

Er is een hoop overlast in Nederland door de vele transportbedrijven. Als we bijvoorbeeld een transport naar Finland willen vervoeren zijn we vaak aan het transporteren via boot, vrachtwagen, trein etc. Daar heeft Nederland wat op gevonden om de geluidslast zo min mogelijk te maken.

Internationale regelgeving

Door striktere EU-geluideisen voor voertuigen en banden wordt het mogelijk de huidige technologie te volgen. Voor banden zijn daar drie aanscherpingen voor nodig, voor voertuigen één plus het afschaffen van de bestaande – technisch onnodige – allowances. Naast inzet in de bestaande gremia is de inspanning van de ministeries van VROM en V&W erop gericht de structuur van de besluitvorming te verbeteren door het betrekken van de Milieuraad en de Transportraad.

Nationale regelgeving

Stimuleren van een breed gebruik van stillere banden, die nu al op de markt zijn. Dit door het maken van afspraken met doelgroepen, bedrijven en organisaties met daarbij op consumenten gerichte publiciteit.
In 2007 start een publiciteitscampagne gericht op het publiek. Hierbij wordt aangesloten bij de bekende campagnes voor “Het Nieuwe Rijden” die gericht zijn op energiebesparing. Met de stillere-banden campagne wil V&W bereiken dat consumenten op de hoogte zijn van het bestaan van stillere banden. Bandenfitters en garagebedrijven kunnen dan stillere banden gaan aanbieden.
De geluidsproductie van banden is niet in voldoende detail bekend. Daarom laat V&W geluidsmetingen aan de meest verkochte banden uitvoeren. De lijst met gegevens is hieronder te downloaden.
Monitoring stille wegdekken
n dit project worden de akoestische en structuur eigenschappen gemeten van wegdekken met tweelaags ZOAB of een dunne deklaag. Het betreft zowel proefvakken die speciaal voor het IPG zijn aangelegd, als weggedeeltes die in het kader van regulier onderhoud vervangen worden.

De volgende eigenschappen worden gemeten:
• SPB (geluidsmeting waarbij op een vaste locatie het geluid van het voorbijrijdende verkeer wordt gemeten)
• CPX (geluidsmeting waarbij het geluid tussen band en wegdek al rijdend vlakbij de band wordt gemeten)
• akoestische absorptie (de geluidsdemping door het wegdek zelf)
• textuur (van het wegdek oppervlak)
• water- en luchtdoorlatendheid
• visuele conditie
• stroefheid
• remvertraging

De meetgegevens worden opgeslagen in een speciale database en ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van analyses om op basis daarvan conclusies te kunnen trekken over bijvoorbeeld de toepassing van tweelaags ZOAB of dunne deklagen.

Voertuigen

De banden van auto’s en voertuigen zelf kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van geluid op de rijkswegen. Als alle personen- en vrachtauto’s zouden rijden op stillere banden, dan is de geluidproductie zo’n 2 tot 3 decibel lager. Ook levert dit een aanzienlijke besparing op, omdat er minder geld hoeft te worden uitgegeven aan geluidmaatregelen aan en bij de wegen.
In vrijwel alle bandenmaten zijn ook stille banden beschikbaar. Ze zijn niet duurder dan andere banden en ze zijn even veilig. IPG-Weg zet zich in om in Nederland de toepassing van stille banden te stimuleren. Met bedrijven als Kwik-Fit, Profile, Euromaster en Leasplan maakt IPG-Weg hierover afspraken. Internationaal zet IPG-Weg zich in om geluideisen en testmethoden aan te scherpen.

Fluistertrein

Een forse vermindering van de geluidsoverlast door goederentreinen. Dat is de doelstelling van het project Fluistertrein, een samenwerking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Lloyd’s Register Rail Europe, ministerie van VROM, ProRail en een aantal railtransporteurs. Het is een uniek project. Nog nooit eerder werd in Nederland een geluidsreducerende proef over zo’n lange periode uitgevoerd met complete goederentreinen. Waarbij de treinen ook nog eens volledig op commerciële basis in bedrijf zijn. De hoofddoelstelling van het project is een geluidsvermindering te halen van 7 tot 10 decibel. Een afname van 10 dB(A) komt in de geluidsbeleving van mensen neer op een halvering van het geluid. De eerste pilot binnen het Fluistertreinproject is de zogeheten Dolomiet-shuttle, een bestaande goederentrein die in 2004 is voorzien van nieuwe wielen, wieldempers en remmen. Tot medio 2007 wordt het geluid van deze trein gemeten. Medio 2006 zijn 3 pilots gestart met een nieuw type remblokken op verschillende goederenwagens.

Er zijn inmiddels 3 geluidsmetingen geweest aan de met LL-blokken uitgeruste autotransporttrein. Uit deze metingen is naar voren gekomen dat de LL-blokken een geluidsreductie van zo’ 8-9 dB(A) kunnen veroorzaken. Eind december 2006 zijn ook geluidsmetingen uitgevoerd aan de SGNS-containerdraagwagens van Railion, die met LL-blokken rijden. Uit deze metingen, die door TNO zijn uitgevoerd, is naar voren gekomen dat op dit type wagons de geluidsreductie die LL-blokken kunnen behalen, net zo groot is. Het verschil met de containerdraagwagens die nog met gietijzeren remblokken beremd waren, was zelfs nog iets groter dan bij de autotransporttrein, namelijk 9-10 dB(A). Hiermee wordt aangetoond dat de LL-blokken ook bij andere typen wagons een flinke geluidsreductie kunnen realiseren.

Railinfrastructuur

Naast stillere reizigers- en goederentreinen en het stiller maken van emplacementen ontwikkelt IPG-Rail ook maatregelen om de rails, waar het doorgaande treinverkeer overheen rijdt, stiller te maken. Wanneer een trein over de rails rijdt ontstaat er wrijving tussen de rails en de wielen en dit veroorzaakt geluid.
Glad maken en glad houden van de rails
Rails met weinig oneffenheden zorgen voor minder geluidproductie. Door met een speciale slijpwagen over de rails te gaan ontstaat er opnieuw een glad bovenvlak. Dit levert een geluidreductie op van 2 decibel. Doordat er steeds treinen over de rails rijden, worden deze ruwer. Een speciale trein voert daarom metingen uit, zodat op tijd bekend is waar de rails opnieuw geslepen moeten worden.

Geluiddempers op de rails

Door dempers tegen de zijkanten van de rails te plakken wordt zo’n 3 decibel van het passagegeluid van een trein gedempt. In Twello, Breda en Rotterdam zijn raildempers toegepast. Het aanbrengen van de raildempers is arbeidsintensief en vrij kostbaar. Daarom test IPG-Rail met de prefab-raildemper (die al in de fabriek op de rail wordt geplakt) op de onder andere de Zeeuwse lijn alternatieven voor de gewone raildemper.
Raildempers komen voor in verschillende vormen. In Nederland wordt nu één type toegepast. Nieuwe types worden binnenkort verwacht